Regulamin

Regulamin

Silugo Design s.r.o., będąca spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą na ulicy Sazovicka 479/19, 155-21 Praha 5, Republika Czeska, o numerze NIP 03797783, zapisana w Rejestrze Handlowym przy Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, numer 237858 (dalej jako „Sprzedawca“), prowadzi działalność, której przedmiotem jest sprzedaż towarów przez sklep internetowy dostępny pod adresem www.silugo.pl (dalej jako „sklep internetowy“). Firma koncentruje się na sprzedaży mebli oraz dekoracji importowanych z Indonezji.

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy skrócony regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki każdej ze stron – klienta oraz sprzedawcy – dotyczące zawarcia umowy sprzedaży dokonanej za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedawcy dostępnego na stronie internetowej www.silugo.pl
 2. Pełna wersja regulaminu dostępna jest w wersji czeskiej na stronie www.silugo.cz

2. Konto użytkownika

 1. Użytkownikiem/klientem może zostać osoba pełnoletnia. Nie kontrolujemy, ani nie weryfikujemy danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Firma Silugo Design s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie danych identyfikacyjnych niezgodnych ze stanem faktycznym. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez firmę Silugo Design s.r.o. w zakresie realizacji zamówień oraz celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W przypadku stwierdzenia niewłaściwych danych, prosimy o wysłanie informacji na e-mail: info@silugo.pl podając właściwe dane.
 2. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez wymóg podania nazwy użytkownika i hasła. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do dostępu do konta użytkownika.
 3. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z połączenia internetowego podczas komunikacji ze sklepem internetowym. Sprzedający dodatkowo zwraca uwagę kupującego do spełnienia niezbędnych środków ostrożności, w celu zminimalizowania ryzyka poniesienia szkody wynikającej z korzystania z połączenia internetowego podczas komunikacji ze sklepem internetowym.

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym mają charakter informacyjny. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży dotyczącego wybranego dowolnego produktu.
 2. Cena każdego towaru jest ceną końcową brutto uwzględniającą wszystkie koszty (z wyłączeniem ceny za dostawę towaru).
 3. Zdjęcia prezentowanych towarów mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca zastrzega, że towar może się odrobinę różnić od towaru prezentowanego na zdjęciu dostępnym w sklepie internetowym. Większość produktów wykonana jest ręcznie, w związku z czym sprzedawca nie może zagwarantować identycznego wyglądu każdego towaru. Wszystkie towary są jednak porównywalnej jakości, a ewentualne różnice mają jedynie subtelny charakter. Różnica w wymiarze towarów nie przekracza +/- 3cm.
 4. Koszt transportu jest podawany kupującemu podczas składania zamówienia i zależy od rodzaju oraz wagi towaru.
 5. W celu złożenia zamówienia, kupujący powinien wypełnić poprawnie formularz zamówienia, podając szczególnie prawidłowe dane idetyfikacyjne (imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu) oraz adres dostawy. Skrócony proces zakupu dostępny jest poniżej:
  • Kupujący wkłada towary do elektronicznego koszyka dostępnego w sklepie internetowym
  • Kupujący wybiera metodę dostawy oraz metodę płatności. Automatycznie zostanie kupującemu wyświetlona informacja odnośnie kosztów dostawy towaru.
  • Kupujący podaje prawidłowe dane niezbędne do zrealizowania zamówienia (dane idetyfikacyjne oraz adres dostawy).
  • Kupujący sprawdza szczegóły zamówienia i dokonuje zakupu.
  • Sprzedający niezwłocznie od otrzymania zamówienia potwierdza jego poprawność i wysyła kupującemu dalsze informacje dotyczące realizacji zamówienia (szczególnie numer rachunku bankowego oraz kwotę jaką kupujący powinien wpłacić sprzedawcy).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy sprzedaży (w zależności od ilości oraz rodzaju zamówionego towaru oraz docelowego adresu dostawy) po ich uprzednim uzgodnieniu z kupującym. W przypadku braku zgody kupującego do zmiany warunków, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania umowy sprzedaży.
 7. Kupujący zgadza się do zawarcia umowy sprzedaży na odległość za pomocą komunikacji internetowej. Koszty poniesione przez kupującego w celu zawarcia umowy na odległość (np. koszt dostępu do internetu, koszty telekomunikacyjne) ponosi kupujący.

4. Cena i warunki płatności

 1. Klient ma możliwość uiszczenia kwoty za zamówione towary wraz z kosztami dostawy w następujący sposób:
  • przelewem bankowym w polskich złotych (PLN) na rachunek bankowy prowadzony w Banku Zachodnim WBK S.A. o numerze: 08 1090 2356 0000 0001 3020 2717
  • Korzystając z bezgotówkowego systemu płatności PAYU (obecnie opcja nieaktywna).
 2. Wraz z ceną zakupu towarów, klient powinien uiścić koszty związane z dostawą towarów. O ile nie zaznaczono inaczej, cena nabycia obejmuje koszty związane z dostawą towarów oraz jest ceną brutto, tj. powiększoną o stawkę VAT.

5. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1. Klient ma możliwość odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny do 14 dni od dnia otrzymania towaru. W tym celu klient może skorzystać z przygotowanego formularza (poniżej), wypełnić go, podpisać i odesłać emailem na adres info@silugo.pl. W celu nienarażania klienta na dodatkowe koszty, nie wymagamy od klienta przesłania nam oryginału drogą pocztową.
 2. Od potwierdzenia przyjęcia przez nas rezygnacji zakupu, klient ma 14 dni na odesłanie nam towaru w nienaruszonej formie.
 3. Towar powinien zostać odesłany na adres:
  REMAG
  Antka Kochanka
  58-300 Wałbrzych
 4. Koszt związany z odesłaniem towaru ponosi kupujący.
 5. Od otrzymania towaru, sprzedający zwróci kupującemu do 14 dni kwotę zapłaconą przez kupującego za towar.

6. Dostawa towaru

 1. Dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego realizowana jest przy współpracy z polskim spedytorem – firmą kurierską. Kompletna cena dostawy pojawia sie podczas składania zamówienia.
 2. W przypadku realizowania dostawy towaru na specjalne niestandardowe życzenie klienta, klient ponosi wszystkie dodatkowe koszty z tym związane.
 3. Klient jest zobowiązany do odbioru towaru dostarczonego przez sprzedającego o czasie i dniu uzgodnionym pomiędzy stronami na podstawie zawartej umowy sprzedaży.
 4. W momencie odbioru towaru od kuriera, klient ma obowiązek skontrolować stan opakowania. W przypadku zauważalnych uszkodzeń klient nie musi odebrać towaru od kuriera.

7. Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada, że dostarczony towar jest bez wad. Szczególnie sprzedający zapewnia, że towar w dniu dostarczenia klientowi:
  • ma cechy i właściwości, które obie strony uzgodniły
  • nadaje się do celów zapewnianych przez sprzedającego bądź do celów, do których dany rodzaj towaru jest zwykle używany
  • odpowiada jakością towaru prezentowanego i sprzedawanego w sklepie internetowym.
 2. Warunki z punktu 7.1 nie stosuje się wobec towarów sprzedawanych ze zniżką ze względu na istniejące wady towaru.
 3. W przypadku odkrycia przez kupującego ukrytej wady towaru, kupujący powinien niezwłocznie powiadomić sprzedającego drogą emailową na adres info@silugo.pl, drogą telefoniczną na numer +420 725 397 448 bądź drogą pocztową na adres Silugo Design s.r.o., Sazovicka 479/19, 15521 Praha 5, Czechy.
 4. Po otrzymaniu informacji od kupującego, sprzedawca skontaktuje się z kupującym w ciągu 7 dni roboczych w celu uzgodnienia dalszych kroków w celu wyeliminowania wady towaru.
 5. W przypadku składania reklamacji, klient powinien napisać co jest przedmiotem reklamacji a zakupiony towar odesłać na adres: REMAG, ul. Antka Kochanka, 58-300 Wałbrzych.
 6. Po otrzymaniu towaru, sprzedający ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, kupującemu zostaną zwrócone koszty związane z odesłaniem towaru sprzedającemu, a sprzedający – po obopólnym uzgodnieniu z klientem – naprawi towar, obniży jego cenę bądź wymieni towar na inny.
 7. Sprzedawca poinformuje o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą emailową na adres emailowy podany przez kupującego bądź drogą telefoniczną, kontaktując się z kupującym na podany przez kupującego numer telefonu.

8. Polityka Prywatności

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną podlega ochronie danych osobowych na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych  o numerze 101/2000 z późniejszymi zmianami.
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,a szczególnie: imię i nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, numer identyfikacji podatkowej, adres email, numer telefonu, (zwanych dalej łącznie jako "dane osobowe").
 3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego, w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy oraz w celu utrzymywania konta użytkownika. Jeśli kupujący wybierze dodatkowo opcję zapisania do newslettera wówczas, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego w celu wysyłania wiadomości handlowych i informacji kupującemu.
 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych odpowiadających stanu faktycznemu (w celu utworzenia konta użytkownika oraz przy dokonywaniu zakupów w sklepie internetowym), a także bez zbędnej zwłoki powiadomić sprzedawcę o zmianie swoich danych osobowych.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca może wyznaczyć osobę trzecią do przetwarzania danych osobowych kupującego. Dotyczy to przede wszystkim przekazania danych osobowych wszystkich podmiotom, które będą odpowiedzialne za zrealizowanie zamówienia i dostarczenia towarów kupującemu (szczególnie firmie transportowej bądź kurierskiej).
 6. Dane osobowe są przetwarzane na czas nieokreślony. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub manualnie w formie drukowanej.
 7. Kupujący potwierdza, że podane ​​dane osobowe są prawidłowe i że przyjmuje do wiadomości, że ich podanie jest dobrowolne.
 8. Kupujący w dowolnym momencie może dokonać zmiany swoich danych osobowych bądź żądać ich usunięcia ze wszystkich baz danych sprzedawcy. Sprzedawca ma 30 dni na zrealizowanie żadania kupującego.

9. Wysyłanie informacji handlowych oraz przechowywanie cookies

 1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres emailowy informacji dotyczących towarów, usług lub firmy sprzedającego, a także wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres emailowy informacji odnośnie realizowanej umowy sprzedaży.
 2. Kupujący wyraża  zgodę na umieszczanie na jego komputerze tzw. ciasteczek. W przypadku gdy zakup może się odbyć bez konieczności umieszczania ciasteczek na komputerze kupującego, kupujący ma prawo zgodę na umieszczania ciasteczek odwołać.

10. Prawa autorskie

 1. Wszystkie fotografie, zdjęcia, obrazy, grafiki, szata graficzna sklepu internetowego, logo, opisy towarów oraz pozostałe prawa własności intelektualnej umieszczone w sklepie internetowym są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody sprzedawcy do innych celów niż cele prywatne.

11. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli umowa sprzedaży zawarta jest pomiędzy podmiotami z innych krajów, strony zgadzają się, że wszystkie warunki dotyczące umowy sprzedaży regulowane są prawem czeskim.
 2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rozbieżności między regulaminem w języku polskim oraz czeskim, prawnie obowiązującym regulaminem jest regulamin w języku czeskim.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że regulamin może być zmieniony bez uprzedniego informowania kupującego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie treści niniejszego regulaminu. Każda zmiana regulaminu będzie opublikowana w sklepie internetowym, a nowe warunki zaczną obowiązywać nie wcześniej niż 7 dni od daty publikacji nowego regulaminu.

12. Załączniki


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

Adres kontaktowy:
Silugo design s.r.o.
Sazovicka 479/19, 15521 Praha
Republika Czeska

tel: +420 725 397 448
email: info@silugo.pl

Adres zwrotu towaru:
REMAG
Antka Kochanka
58-300 Wałbrzych
Polska


Ja, podpisany niżej................................................... infomuję o rezygnacji z zakupu towaru.................................................................... i wycofania się z umowy sprzedaży o numerze zamówienia..................................................

Towar, w nienaruszonym stanie, odeślę na adres zwrotu towarów, a niniejszy podpisany przeze mnie dokument odsyłam na adres email info@silugo.pl

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy prowadzony w banku................................................................................... o numerze ......................................................................................................................

 

Data, miejscowość i podpis
..............................................................................................................

Newsletter

Profesjonalna platforma sklepowa SKY-SHOP Sklep internetowy
SKLEP JEST WYŁĄCZONY
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie